بر سر نت اینستالر چه رخ داد؟

وضعیت دولوپمنت در چه حالیه؟ از دست کامیونیتی چه کمکی ساختست؟

@amiroo_f
نسخه در دست توسعه است، زمان‌بر هستش و بعداً از کامیونیتی برای تست کردنش درخواست می‌کنیم