مشکل ران نشدن Display Manager Ly

سلام من از گارادا لینوکس استفاده میکنم
امروز بعد اپدیت سیستمم دیسپلی منیجرم از کار افتاد
دیسپلی منیجرم ly هستش باید چیکار کنم تا درست بشه
ارورش
[:red_circle:] × coredumpctl debug
PID: 112757 (ly-dm)
UID: 0 (root)
GID: 0 (root)
Signal: 4 (ILL)
Timestamp: Fri 2024-07-05 16:21:44 +0330 (1h 39min ago)
Command Line: /usr/bin/ly-dm
Executable: /usr/bin/ly-dm
Control Group: /system.slice/ly.service
Unit: ly.service
Slice: system.slice
Boot ID: ecff5869cce8410e87fa95145d121aea
Machine ID: 3fce4d841a02463285445c076380ef05
Hostname: HP620
Storage: /var/lib/systemd/coredump/core.ly-dm.0.ecff5869cce8410e87fa95145d121aea.112757.1720183904000000.zst (inaccessible)
Message: Process 112757 (ly-dm) of user 0 dumped core.

Module ly-dm without build-id.
Stack trace of thread 112757:
#0 0x000000000108e852 n/a (ly-dm + 0x8e852)
#1 0x000000000108d6bd n/a (ly-dm + 0x8d6bd)
#2 0x000000000108d3c0 n/a (ly-dm + 0x8d3c0)
#3 0x0000703b5bc7ec88 n/a (libc.so.6 + 0x25c88)
#4 0x0000703b5bc7ed4c __libc_start_main (libc.so.6 + 0x25d4c)
#5 0x0000000001046925 n/a (ly-dm + 0x46925)
ELF object binary architecture: AMD x86-64

Failed to open /var/lib/systemd/coredump/core.ly-dm.0.ecff5869cce8410e87fa95145d121aea.112757.1720183904000000.zst: Permission denied

× ly.service - TUI display manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ly.service; enabled; preset: disabled)
Active: failed (Result: core-dump) since Fri 2024-07-05 18:15:48 +0330; 10min ago
Duration: 2.030s
Invocation: 2aea1528db4447afa425f47d6cb087e9
Process: 675 ExecStart=/usr/bin/ly-dm (code=dumped, signal=ILL)
Main PID: 675 (code=dumped, signal=ILL)

05 18:15:46 HP620 systemd[1]: Started TUI display manager.
05 18:15:48 HP620 systemd[1]: ly.service: Main process exited, code=dumped, status=4/ILL
05 18:15:48 HP620 systemd[1]: ly.service: Failed with result ‘core-dump’.

گارودا متاسفانه جزو توزیع هایی هستش که مشکل زیاد داره، برسی کن سیستمت آپدیت هست یا نه.

سیستمو اپدیت کردم که اینجوری شده
فکر کنم بخاطر این باشه که سیستم دی هم اپدیت شده

سلام مشکل برطرف شد بخاطر این بوده که سیستم دی آپدیت شده ولی دیسپلی منیجر لی اپدیت نشده بود
الان آپدیت جدید داده و مشکل برطرف شد

1 Like